Yazılım Mühendisliğinde Mükemmellik
KARİYER

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası

Ana Sayfa | Kariyer | Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası

Giriş

1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 10. maddesinde “herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve başka herhangi bir esasa göre ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu” açıkça ifade edilmektedir. Bu ilkeden hareketle, ICterra Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası’nın amacı; ICterra’da cinsiyet eşitliğinin sürekliliğini temin etmek ve dahası Politikanın uygulanmasını sağlayacak süreci desteklerken onu güçlendirmektir.

ICterra, kurulduğu günden bugüne kadın-erkek fırsat eşitliğine dayalı bir duruş benimsemiş, eşitliğe ve çeşitliliğe saygılı, ayrımcılıktan uzak, herkese eşit ilerleme ve yükselme sağlayan işveren kimliğini her zaman korumuştur. Bu sayede ICterra, benimsediği ilkeleri artırmak ve kadın-erkek fırsat eşitliğini bünyesinde daha aktif hale getirmek için bu Politikayı hazırlamıştır.

ICterra’nın cinsiyet eşitliğini sağlamaya ve korumaya yönelik, bu Politika öncesinde de uygulamada olan tutumları aşağıda sıralanmıştır:

a) Kadın ve erkek arasında fırsat eşitliği ve uygulamada eşitlik teşvik edilir.
b) Eşitlik Politikası iç iletişim araçları vasıtasıyla düzenli olarak yaygınlaştırılır.
c) İş eğitimlerine eşit erişim kapsamında cinsiyet dengesi gözetilir.
d) Çalışanlar seçilirken, terfi ettirilirken ve diğer istihdam kararlarında fırsat eşitliği ilkesi her zaman işlenmektedir.
e) ICterra, tüm çalışanlara genel olarak tanınan veya sunulan tüm haklara, ayrıcalıklara, programlara ve faaliyetlere erişimlerinde cinsiyet, ırk, renk, yaş, ulusal veya etnik köken veya cinsel yönelim temelinde ayrımcılık yapılmamasına dayanan köklü bir organizasyona sahiptir. Bu bağlamda, yönetim tarafından alınan hiçbir karar cinsiyet ayrımcılığı içermemektedir.
f) ICterra, bu Politika’nın idari birimler ve çalışanlar tarafından uygulanmasının sürdürülmesine, koordinasyonuna ve izlenmesine önem verir.
g) Kadın çalışanların kendilerini güvende hissedebilmeleri için, farklı noktalarda, erişilebilirliği sağlamaya yönelik güvenlik önlemleri alınmıştır.

Amaçlar

ICterra, iş yerinde eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığa olan bağlılığın, çalışanların çok çeşitli yeteneklerinden ve kaynaklarından tam olarak yararlanılan olumlu bir ortam yarattığına inanmaktadır.

ICterra tarafından hazırlanan ve geliştirilen bu Politika, çalışanların eşitlik ve çeşitliliğe saygı duyan, ayrımcılıktan uzak ve herkes için eşit ilerleme ve terfi sağlayan “Eşitlik Dostu” bir sistemde çalışmalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Politika, tam zamanlı veya yarı zamanlı, geçici veya kalıcı olsun, ICterra için dünya çapındaki lokasyonlarında çalışan (veya çalışmak için başvuran) herkes için geçerlidir.

Buna göre, Politika:

a) Her düzeyde cinsiyet eşitliğini teşvik etmeyi, ayrımcılığı önlemeyi ve çeşitliliğin sürekli iyileştirilmesini desteklemeyi taahhüt eder.
b) Cinsiyet eşitliğine ilişkin hedefleri korur ve değerlendirir.
c) Çalışanların çalışma saatlerinin ve iş-yaşam dengesinin ayrımcılık yapılmaksızın sağlanmasını garanti eder.
d) ICterra’nın kadınlar için çekici bir işyeri olmasını hedefler.
e) Kadın ve erkek çalışanlar arasında dengeyi sağlar.
f) Cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlara eşit kariyer gelişim fırsatları sağlar.
g) Kadın çalışanları liderlik ve karar alma pozisyonlarına gelmeleri için motive ve teşvik eder.
h) Eşit, kapsayıcı ve cinsiyetçi olmayan bir iletişim politikası benimser.
i) Birçok alanda kadınlar ve erkekler için fırsat eşitliğinin önemi konusunda farkındalık yaratmak ve Şirket içinde çeşitliliğe yönelik olumlu tutumları güçlendirmek için çalışır.
j) Tüm ekiplerde ve alanlarda cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı arttırır.

Temel Alanlar

ICterra, bu politika ile öncelikli olarak aşağıdaki alanlara odaklanmıştır.

a) Eşitlik konusunda kurumsal kültür.
b) İşe alım ve kariyer gelişimine eşit erişim.
c) Liderlik ve karar alma süreçlerinde cinsiyet dengesi.
d) Cinsiyete dayalı şiddete karşı önlemler.
e) Özel hayat, aile hayatı ve iş hayatı dengesi.

İşe Alım, Liderlik & Karar Mekanizmaları

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 4857 sayılı İş Kanunu çalışanlar arasında ayrımcılığı yasaklamaktadır. Daha önce de belirtildiği üzere, ülkemizdeki ilgili mevzuat işe alımlarda ve işyerlerinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep temelli ayrımcılığı yasaklayan hükümler içermektedir. İşe alım süreçlerinde başvurular mevzuata uygun olarak yapılmakta, işe alımlar kadın-erkek ayrımı gözetilmeden gerçekleştirilmekte ve işe alınacak çalışanın yetkinlikleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Ayrıca, İş Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, iş ilişkilerinde cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılamaz ve aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. Bu minvalde, olumlu bir kurum kültürünü teşvik etmeye yönelik girişimler ICterra tarafından her zaman desteklenmektedir ve desteklenecektir.

ICterra, doğru ortamı sağlayarak kurum içinde etkili çalışan ilişkilerini de teşvik edeceğine inanmaktadır. ICterra için işe alım sürecinin deneyim, bilgi, beceri ve nitelikler açısından göreve en uygun kişinin seçilmesiyle sonuçlanması oldukça önemlidir. Bu nedenle, doğrudan veya dolaylı olarak, işe alım sürecinin herhangi bir aşamasında Politika‘da yer alan gerekçelerden herhangi birine dayalı ayrımcılık yapılması Politika‘ya açıkça aykırıdır.

ICterra’nın liderlik ve karar alma mekanizmalarındaki cinsiyet eşitliğine ilişkin sayısal bir analizin, yönetici pozisyonlarındaki kadın ve erkek çalışanlar arasında bir orantısızlık olmadığını, aksine kadın egemen bir çalışma ortamı olduğunu gösterdiğini gururla belirtmek isteriz. Bu Politika ile mevcut durum korunmaya devam edilecek olup, eksiklikler varsa iyileştirilecektir. Bu nedenle, her yılın sonunda bu Politika kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri ve sonuçlarını içeren bir rapor hazırlanacak ve değerlendirilecektir.

Özel Hayat, Aile Hayatı ve İş Hayatı

Bireylerin refahını artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için en önemli araçlar; iş-yaşam dengesi uygulamaları, ebeveyn izni, esnek çalışma düzenlemeleri, kariyer geçiş desteği ve iş yükü yönetimidir. ICterra, adil muamele sağlamak için çeşitlilik içeren iş gücünü destekler ve bu nedenle herkesin farklılıklarına saygı duyar, değer verir.

Ayrımcılık, Şiddet ve Cinsel Taciz

İnsan onuruna dayalı insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, bireylerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve özgürlüklerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi Anayasa ve diğer kanunlarla güvence altına alınmıştır. Bu minvalde, ICterra, ayrımcılık, şiddet ve cinsel taciz konularında çalışanlar arasında farkındalık yaratma çabalarını sürdürecektir. Buna göre:
a) Ayrımcılık, şiddet ve cinsel taciz ile mücadele ve farkındalık konusunda tüm çalışanlara ve yöneticilere yönelik seminerler ve eğitimler düzenlenecektir.
b) Ayrımcılık, şiddet ve cinsel taciz ile mücadeleye ilişkin yasal mevzuat ve şikâyet mekanizmaları konusunda farkındalık çalışmaları yapılacaktır.
c) Cinsiyet ayrımcılığından kaynaklanan engellerin ortadan kaldırılması için farkındalık artırma faaliyetleri planlanacak ve bu alanda politikalar geliştirilecektir.
d) İşyerinde tacizi önlemek ve tespit edilmesi halinde derhal müdahale etmek için her türlü faaliyet gerçekleştirilecektir.
e) Nerede olursa olsun ayrımcı davranış ve tutumlara karşı çıkılarak, ayrımcılık vakalarına hızlı ve hassas bir şekilde yanıt verilecektir.
Navigation